ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

implementované do právního řádu ČR zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

(dále jen: „GDPR”) je

SAUNA KONTEJNER

Ing. Kateřina Bedáňová – Matky Boží 1246/28 – Jihlava – 586 01

IČO: 75923319

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Matky Boží 1246/28 – Jihlava – 586 01
email: info@saunakontejner.cz
telefon: + 420 797 840 010

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen klient);

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,

zejména odkazem na určitý identifikátor,

například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,

které správce získal na základě zpracovávání a plnění objednávek klientů sauny,

včetně evidence plateb za poskytované služby

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje klientů, které jsou nezbytné pro plnění poskytovaných služeb

III.
ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
  pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
  o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a  správcem;

při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky

(jméno, adresa, kontakt atd.), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,

bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a

uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 •  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování internetových stránek (WordPress)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
PRÁVA KLIENTŮ

Za podmínek stanovených v GDPR má KLIENT právo

 •  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo klienta na ochranu osobních údajů.

VII.
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,

zejména užitím bezpečných hesel spolu s jejich pravidelnou obměnou.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním rezervace potvrzujete, že jste seznámen/a s

Zásadami ochrany osobních údajů

a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit.

Případnou novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.saunakontejner.cz

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na:

www.saunakontejner.cz