VŠOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ONLINE REZERVACI A NÁKUP SLUŽBY

PROVOZOVATEL

SAUNA KONTEJNER
Ing. Kateřina Bedáňová – Matky Boží 1246/28 – Jihlava – 586 01
IČO: 75923319

dále jako PROVOZOVATEL ( PRODÁVAJÍCÍ )

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online rezervaci a nákup služby do SAUNA KONTEJNERU tak, 

jak jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.saunakontejner.cz

Veškeré služby poskytované provozovatelem na základě online rezervace s využitím internetu podléhají těmto Všeobecným obchodním podmínkám.

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškerá právní jednání a smluvní
vztahy uzavírané online mezi provozovatelem jako prodávajícím a jeho klientem jako smluvním partnerem.

Klientem se rozumí objednatel služby a dále  plátce -tj.  osoba, která hradí objednanou službu, pokud není totožná s osobou objednatele 

dále jen KLIENT

II.
REZERVACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Rezervace služby a její nákup se provádí online přes formulář na www.saunakontejner.cz.

Klient zde objednává termín, časový rozsah, počet účastníků a druh požadované sauny.
Dále zde musí vyplnit své jméno, příjmení, telefon, email a adresu bydliště.
Po souhlasu s Návštěvním řádem, Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů může přistoupit k potvrzení rezervace a následné platbě.

Po provedení rezervace a jejím potvrzení je klient přesměrován na platební bránu GoPay, kde provede online platbu.
Po schválení transakce je na email klienta – tj. objednateli zasláno potvrzení o provedené objednávce a plátci o zaplacení úhrady za objednanou službu.

Takto provedená rezervace je závazná a klient tím uzavírá s provozovatelem smlouvu o poskytnutí služby.
V případě neprovedení platby je rezervace automaticky zrušena a provozovateli z ní neplynou žádné závazky.

III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Online rezervace a nákup služby prováděné přes formulář je možné uhradit pouze přes platební bránu GoPay.

Ceny jsou prezentovány v Kč včetně DPH a jsou uveřejněny na internetových stránkách www.saunakontejner.cz

Rezervací a zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Zároveň klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Návštěvními pravidly platnými pro SAUNA KONTEJNER, které jsou uveřejněné rovněž na internetových stránkách www.saunakontejner.cz

IV.
ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY, JEJÍ ZMĚNY NEBO ZRUŠENÍ

Služba zahrnuje pobyt v prototypu saunovacího kontejneru, včetně možnosti využití venkovního vybavení pro ochlazení a relaxaci.

Kontejner v sobě zahrnuje prostor potírny, odpočívárny, sprchy, záchodu s umyvadlem a šatny.

Součástí venkovního vybavení je vymezený dřevěný prostor s ochlazovací kádí a sprchou a pobytové dřevěné schody před kontejnerem.
Palety, sloužící jako zástěna, nejsou určeny k užívání.

Každý návštěvník má k dispozici saunové prostěradlo, ručník a župan.

Služba je poskytnuta vždy v rozsahu objednaném a zaplacené klientem přes online formulář a za podmínek uvedených v Návštěvních pravidlech platných pro SAUNA KONTEJNER.
Provozovatel si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který tyto pravidla nedodržuje.
Pakliže je smlouva ukončena z těchto důvodů, nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených za službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

Rezervovaný a zaplacený čas je vždy časem plnění služby.

Služba bude poskytnuta na základě předchozí rezervace a zaplacení v online rezervačním systému na www.saunakontejner.cz

Změna nebo zrušení služby je možná minimálně 24 hodin před rezervovaným termínem a to telefonicky na čísle +420 797 840 010 

nebo emailem na adrese: info@saunakontejner.cz 

a to za podmínek uvedených v článku VI. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient nárok na vrácení platby za rezervaci v plné výši.

V případě nedostavení se v rezervovaném čase propadá uhrazená platba za rezervaci bez jakékoliv náhrady.

V.
REKLAMACE SLUŽBY

Provozovatel poskytuje na rezervovanou a zaplacenou službu záruku.

V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednanou službu, služba je v nedostatečné rozsahu, atd.), je klient povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, (tj. nejpozději do konce dne, v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a v rezervovaném čase), jinak právo na reklamaci zaniká.

Reklamaci je možné uplatnit zasláním emailu na: info@saunakontejner.cz nebo telefonicky na čísle +420 797 840 010

přičemž elektronická i telefonní reklamace musí být písemně potvrzena  na:

SAUNA KONTEJNER
Ing. Kateřina Bedáňová – Matky Boží 1246/28 – Jihlava – 586 01

Dodatečně uplatňované vady nebudou akceptovány.

Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.

Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost.

Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle provozovatel formou emailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a způsobu odstranění vad reklamované služby.

V případě uznání reklamace poskytne provozovatel přednostně službu v jiném termínu, popř. vrátí klientovi peníze.  Volba způsobu nahrazení vadné služby bude předmětem dohody stran.

VI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

obecné zákonné poučení

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit má klient právo od smlouvy uzavřené na základě rezervace v online rezervačním formuláři na www.saunakontejner.cz odstoupit a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem služby, maximálně však ve  14ti  dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud doba mezi dnem uzavření smlouvy a termínem rezervace služby je delší než 15dní.
Pokud klient svého práva na odstoupení nevyužije a službu nespotřebuje, ztrácí nárok jak na finanční náhradu, tak na náhradní plnění.

Odstoupení je možné uplatnit zasláním emailu na: info@saunakontejner.cz nebo telefonicky na čísle: +420 797 840 010

Provozovatel potvrdí na emailovou adresu, uvedenou klientem v rezervaci služby, že oznámení o odstoupení obdržel a rezervaci zruší.

V případě nemožnosti využít rezervovanou službu ze závažných a nepředvídatelných důvodů na straně provozovatele služby (např. technické problémy, zásah vyšší moci), bude klientovi poskytnuta objednaná a zaplacená služba v jiném termínu. Pokud to nebude možné, budou klientovi vráceny peníze zaplacené za neposkytnutou službu.

VII.
ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ale zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 697 za účelem plnění předmětu smlouvy.

Podrobněji jsou práva klienta v této oblasti rozepsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na www.saunakontejner.cz

Kontrolou a dodržováním povinností při zpracování osobních údajů je pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů ( ÚOOÚ )

VIII.
SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, MÍSTO PLNĚNÍ, ROZHODNÉ PRÁVO, SMLUVNÍ JAZYK

Místo plnění je Jihlava, nebo místo aktuálního umístění SAUNA KONTEJNERU, které je zveřejněno na www.saunakontejner.cz

Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je na základě dohody stran v souladu s ust. § 89a) o.s.ř.  místně příslušný soud provozovatele sauny.

Pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy platí české právo.

Smluvním jazykem je český jazyk.

IX.
ÚČINNOST

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Provozovatel je oprávněn měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně, přičemž platnost jejich změny nastává dnem uveřejnění nového znění Všeobecných obchodních podmínek na stránkách

www.saunakontejner.cz

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s Všeobecnými obchodními podmínkami pro online rezervaci a nákup služby.a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit.

Případnou novou verzi těchto Všeobecných obchodních podmínek pro online rezervaci a nákup služby zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na

www.saunakontejner.cz