NÁVŠTĚVNÍ PRAVIDLA

SAUNA KONTEJNER
PROTOTYP MOBILNÍHO SAUNOVACÍHO KONTEJNERU,
VČETNĚ VENKOVNÍHO VYBAVENÍ PRO OCHLAZENÍ A RELAXACI,
KTERÝ NEMUSÍ KOMPLETNĚ SPLŇOVAT NORMY A VYHLÁŠKY PRO VEŘEJNÉ SAUNY.

dále jen SAUNA

Tato návštěvní pravidla zavazují všechny osoby vstupující do sauny.

 • Sauna je určena především zdravým osobám, zejména bez srdečních, cévních, kožních, infekčních a přenosných nemocí.
  Její návštěvu podstupujete na vlastní zdravotní odpovědnost.
 • V sauně a jejím bezprostředním okolí jste povinni chovat se ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i ostatních.
 • Provozovatel sauny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobíte sami vlastním jednáním, s přičiněním druhých nebo samotným užíváním sauny.
 • Po vstupu do sauny máte povinnost neprodleně nahlásit provozovateli zjištěné závady a poškození a to telefonicky na čísle +420 797 840 010

Pokud tak neučiníte, nesete odpovědnost za případnou škodu a její náhrada může být vymáhána na Vás.

 • Odpovídáte za škodu na majetku provozovatele sauny, kterou způsobíte svým úmyslným či nedbalostním jednáním, případě porušením těchto pravidel.

Jste povinni tuto škodu uhradit do 14ti dnů ode dne jejího vyúčtování.

 • Za ztrátu, odcizení či poškození Vašich věcí nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Sauna je přístupná pouze osobám starším 18 let.
  Mladší osoby mohou prostory sauny navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Vstup není povolen osobám podnapilým a pod vlivem návykových látek.
  Konzumace nabízených alkoholických nápojů je dovolena až po skončení saunovacích cyklů.
 • V sauně je zákaz kouření, konzumace vlastních nápojů a jídla.
 • Do sauny nelze vstoupit se zvířaty.
 • Je zakázáno jakkoli ničit a znečišťovat objekt sauny, plýtvat vodou a energiemi, hlučet a chovat se způsobem obtěžující okolí.
 • Manipulovat s dřevěnými rošty, vraty kontejneru, paletami a víkem kádě je také zakázáno.
 • Je povoleno zdržovat se v bezprostřední blízkosti sauny.
 • Při bouřce je přísně zakázán kontakt s ocelovým pláštěm kontejneru, použití ochlazovací kádě a venkovní sprchy.
  Za tohoto počasí je povoleno užívání pouze vnitřního vybavení sauny.
 • Saunu mohou v objednaný čas dle rezervace užívat maximálně 4 osoby.
  Jiný počet osob může být přítomen pouze po předchozím odsouhlasení provozovatelem.
 

Vstupem do sauny souhlasíte s výše uvedenými pravidly a zavazujete se je dodržovat.
Porušení těchto pravidel může vést k okamžitému vykázání z prostorů sauny bez nároků na náhradu vstupného.

VSTUP DO SAUNY JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.